2015. január 5., hétfő

Architekti képesség kialakítása a szervezetnél

Az utóbbi időben több ügyfélprojekt során felmerült az adott szervezetnél meglévő architekti képességek fejlesztésének igénye. Ez többek között érintheti a kialakított folyamatokat, felelősségeket, a szabályozást, dokumentálást, képzést és más ehhez kapcsolódó területeket.

Az architektúra kifejezést most abban az általános értelemben használjuk, amely magában foglalja egyrészt az üzleti/szakmai, másrészt az információs rendszerek (adatok és alkalmazások) valamint harmadrészt az IT technológiai (hardver, szoftver) terület architektúráit is.

Vannak szervezetek, melyek már fejlett enterprise architecture (EA) képességekkel rendelkeznek, másoknál folyamatban vannak az ezzel kapcsolatos előkészületek és több helyen éppen a legcélravezetőbb módszert keresik a szervezet EA képességeinek kiépítéséhez. 
Az alábbiakban az EA képesség kialakításának célszerű módjával foglalkozunk.

Projekt indítás az EA képesség kiépítésére

Azoknál a szervezeteknél, amelyeknél még nem alakultak ki az architekti működéssel kapcsolatos fentebb jelzett elemek, célszerű egy speciális architektúra projektet indítani, éppen ezek kidolgozására. Egy ilyen projekt eredményeként előállnak többek között az architektúrák tervezésével, megvalósításával, felügyeletével kapcsolatos folyamatok, szerepkörök, a szervezet architektúra dokumentum tárának (repozitorium) kezdeti állapota, egy architektúra dokumentum sablon gyűjtemény, egy testreszabott saját architektúra fogalomtár (meta modell), egy meghatározott megoldás a követelmények kezelésére. Így a speciálisan az EA képességek kialakítására irányuló projekt eredménytermékei a tervezett egyéb fejlesztési projektek kapcsán már felhasználhatók lesznek azok megtervezéséhez, irányításához, követelmény kezeléséhez, átadás-átvételéhez, vagyis életciklus-menedzsmentjéhez.

A javasolt speciális EA projekt legfőbb célja az, hogy kialakításra kerüljenek a szervezet legfontosabb architekturális képességei. Ezen belül megszülessenek a döntések arról, mely képességek kialakítása és fenntartása célszerű a szervezetén belül és milyen feladatok, funkciók esetében célszerű a szervezeten kívüli erőforrások bevonása.

Az EA pozícionálása

Az alábbi ábra a vállalati architektúra tervezés (EA) terület helyét mutatja és kapcsolatát a stratégia menedzsmenttel és a projekt és portfólió menedzsmenttel.

Mint bármely más üzleti képesség bevezetése esetén, itt is lényeges a bevezetés módjának körültekintő tervezése. Erre a célra az alábbi javaslat a TOGAF (The Open Group Architecture Framework) architektúra keretrendszernek az idevágó, vállalati architektúra képesség bevezetésével foglalkozó részén alapszik. Ezáltal biztosítható, hogy valóban egy értéket termelő, ügyfél-központú, fenntartható architekturális képesség valósítható meg a szervezetnél, ami támogatja a szervezet alapvető működését, segít maximalizálni a befektetések értékét, proaktívan azonosítja a lehetőségeket és segít csökkenteni a kockázatokat. 

Az alábbi ábra a TOGAF architektúra keretrendszerben dokumentált architektúra fejlesztési módszer viszonyát mutatja a kapcsolódó egyéb módszertanokhoz. Az ábrán jelzett átfedések, kapcsolódások közül külön kiemeljük a projekt menedzsment és az architektúra fejlesztés módszereinek szoros kapcsolódását. Ez több szinten is megjelenik: például maga az architektúra fejlesztés is tipikusan projektként kezelendő, vagyis alkalmazandó egyszerre a szakmai módszertan (az EA) és a projekt menedzsment (PM) módszertan is. De más szinten is kapcsolódik ez a két terület, hiszen az architektúra fejlesztés esetén a tervezési fázisok után általában (egy vagy több) megvalósítási projekt indul a megtervezett architektúra megvalósítására, amit már PM vezetés alatt, de ugyanakkor architekti szakmai felügyelettel célszerű végezni. Tehát a jelen dokumentumban az architekti működésről leírtak szorosan érintik a projekt menedzsment területet is. 

Egyébként hasonlóan szoros átfedések és kapcsolatok vannak az architektúra fejlesztés és a konkrét megoldások fejlesztése és ugyanígy az üzemeltetés területével is.

Vállalati architektúra képesség kialakítása

Maga a vállalati architektúra képesség kialakítása nem kezelhető egy konkrét architektúra fejlesztési projekt egyik fázisaként, annak részeként, sokkal inkább célszerű egy olyan önálló projektként kezelni, ami előfeltétele annak, hogy a megvalósulása után a különböző, architektúra tervezéssel, fejlesztéssel foglalkozó projektek eredményesek lehessenek és az egyes projektek eredményei kölcsönösen felhasználhatóak legyenek.

A szervezet saját architektúráival kapcsolatos feladatai a gyakorlatban folyamatos tevékenységeket igényelnek, mégis célszerű a szükséges tevékenységeknek egy rögzített határidőre megvalósítandó részét egy jól meghatározott EA projektben elvégezni. Az ebben a projektben megfogalmazott lépések előfeltételei annak, hogy a jövőben a szervezet igazán hatékony architektúra fejlesztési projekteket legyen képes megvalósítani. Ebben a projektben azoknak az alapvető vállalati architektúra képességeknek a kiépítése a fő cél, amelyekre nagy szükség lesz a későbbi időszakok célzott fejlesztési projektjeihez.

A projekt előfeltételei

A projekt megvalósítás előfeltétele a projektindításhoz szükséges döntések meglétén kívül bizonyos input dokumentumok rendelkezésre állása is. Ezek hiánya esetén célszerűbb ezek pótlásáról még a javasolt EA projekt indítása előtt gondoskodni, mintsem a projekt tevékenységeit és ezzel időigényét ezzel megnövelni.

A legfontosabb nem-architekturális inputok között szerepelnek a vállalati stratégia, az üzleti tervek, az IT stratégia, az üzleti alapelvek és az üzleti célok. Amennyiben rendelkezésre állnak már bevezetett kapcsolódó egyéb módszertanok, keretrendszerek a szervezetnél (amennyiben vannak: pl. projekt menedzsment módszertan, ITIL, stb.) úgy azok is a fontos inputok között szerepelnek, csakúgy, mint az esetleges bevezetett irányítási, jogi keretek illetve már kialakított partner stratégia, megállapodások.

A legszükségesebb architekturális inputok pedig tartalmazzák a vállalati architektúrát érintő bevezetett szervezeti megoldásokat (ha vannak ilyenek), a bevezetett architektúra módszertant (vagy annak elemeit), ha rendelkezésre áll, valamint a szervezetnél már használatos EA módszereket, dokumentumokat, eszközöket, alapelveket, stb.

A projekt fő feladatai

Az architektúra képességek kiépítése érdekében indított EA projekt célszerűen foglalkozik a szervezet számára szükséges architekturális szakismeretek meghatározásával és tartalmaz megfelelő képzést az architekti módszertan elsajátítására valamint alkalmas támogató eszköz (szoftver) bevezetését az architekti munkához. Célszerűen a projekt feladatai közé tartozik az Architekti tanács létrehozása és az architekturális megfelelőséggel kapcsolatos folyamatok kialakítása valamint az alapvető architektúra megállapodások elkészítése is. Az architektúra irányítás főbb folyamatainak kialakítása és az EA dokumentum sablonok elkészítése mellett célszerű az architektúra fejlettségi modellek szerinti fejlettségi mérés elvégzése is a projekt keretében. Természetesen a projekt konkrét hatókörét, tartalmát a rendelkezésre álló idő és egyéb tényezők figyelembevételével egyedileg kell meghatározni.

Az architektúra képességek kiépítéséből kiemeljük az architektúra irányítás területét annak nagy jelentősége miatt. A vállalati architektúra irányítás nem csak az architektúrák fejlesztését és bevezetését kontrollálja és segíti, de kiterjed az implementált architektúrák működésére is.

Az architektúra képesség kiépítésre irányuló projekt sikere legpontosabban egy architekturális fejlettségi szint felméréssel fejezhető ki, amely elvégezhető a jelen állapotra majd pedig a projekt befejezése után ismételt felméréssel kimutatható a változás mértéke. Természetesen a cél nem az, hogy minden területen a lehetséges maximális szint elérése történjen meg ebben a projektben, de mindenképp cél hosszabb távon az iparági átlag fejlettség megközelítése architekturális területen.

Az EA projekt részeként fontosnak tartjuk a munkatársak képzését a vállalati architektúrák tervezésével, megvalósításával, felügyeletével kapcsolatos ismeretekből. Az érintettség illetve a munkaköri feladatokhoz való kapcsolódás miatt többféle megoldás együttes alkalmazása a legcélszerűbb: TOGAF alap képzés (szükség szerint vizsga is) a szakembereknek illetve egy rövidebb áttekintés vezetők részére. Ezen kívül célszerű egy testreszabott hosszabb workshop gyakorlatokkal,  valamint az on-the-job training (munka közbeni tanulás) az EA projektbe delegált munkatársaknak.

Szoftver eszköz bevezetése

A fentiekben vázolt EA képességek kialakításához szükséges a megfelelő IT támogatás, ami az architekti munkákhoz fejlesztett speciális célalkalmazás bevezetését is tartalmazza. A megfelelően kiválasztott és bevezetett eszköz segíti a szabványos architektúra dokumentumok elkészítését, támogatja a kiválasztott architektúra keretrendszer, módszertan követését (pl. TOGAF) és az architektúra dokumentumok csoportmunkában való készítését, továbbfejlesztését. Ezen kívül segíti a meglévő architektúra dokumentumok hozzáférhetőségét, felhasználását a munkatársak számára és az is hasznos, ha könnyen integrálható egyéb rendszerekhez (pl. műszaki nyilvántartó rendszer).

Az EA projekt által leszállítandó termékek

A javasolt EA projekt eredményeként célszerűen előáll a folyamatok, szerepkörök meghatározásán túlmenően az architektúra dokumentum tár (repozitorium) kezdeti állapota, egy architektúra dokumentum sablon gyűjtemény, egy testreszabott architektúra meta modell, és a követelmények kezelésére szolgáló megoldás is.

A javasolt EA projekt eredménytermékei a tervezett egyéb fejlesztési projekteknek a tervezéséhez, irányításához, követelmény kezeléséhez, átadás-átvételéhez, vagyis életciklus-menedzsmentjéhez már felhasználhatók lesznek. 

Összegzés

A szervezet architekturális fejlettségének optimális szintre történő emeléséhez célszerű egy erre dedikált speciális EA projektet indítani. Az architektúra képességek kiépítésének egyedi, testreszabott módszeréhez a legjobb kiindulópont a TOGAF (The Open Group Architecture Framework) architektúra keretrendszernek a vállalati architektúra képesség bevezetésével foglalkozó része. A megfelelően megalapozott EA képesség támogatja a szervezet alapvető működését, segít maximalizálni a befektetések értékét, proaktívan azonosítja a lehetőségeket és segít csökkenteni a kockázatokat.